Ponuka eshopu

Obchodné podmienky

Predávajúci:                         Gutta ČR – Praha spol. s r.o.
Adresa spoločnosti:          Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6 IČO: 25771001
Dátová schránka:               98wp9yk
Zapísaná:                               v OR vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 68715
E-mail:                                    info@gutta.cz

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Spoločnosť Gutta ČR – Praha spol. s r.o., IČO: 25771001, so sídlom Praha 6, Na Dlouhém lánu 41/508, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 68715 (ďalej len „predávajúci“ alebo „Spoločnosť“), je tradičným dodávateľom strešných a izolačných materiálov, dodávajúcim široký sortiment výrobkov pre stavbu, dom a záhradu. Prevádzkarne predávajúceho sa nachádzajú na adrese: Lotouš 37, Slaný 273 79.
  2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho (ďalej len „VOP“) sú platné pre nákup tovaru od predávajúceho a upravujú práva a povinnosti medzi Spoločnosťou ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim.
  3. Tieto VOP sú obchodnými podmienkami v zmysle ustanovenia § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), a vzťahujú sa na všetok predaj tovaru Spoločnosti v prípadoch, keď na strane kupujúceho je právnická osoba či osoba, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, popr. fyzická osoba spotrebiteľ (ďalej len „kupujúci“).
  4. Kupujúci uzavretím rámcovej kúpnej zmluvy či kúpnej zmluvy deklaruje a potvrdzuje, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej jednotlivej uzavretej rámcovej kúpnej zmluvy a kúpnej zmluvy.
  5. Tieto VOP sú jedinými obchodnými podmienkami aplikovanými na zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a kupujúcim; použitie iných obchodných podmienok, najmä akýchkoľvek obchodných podmienok kupujúceho, sa nepripúšťa. Odpoveď kupujúceho, podľa § 1740 ods. 3 Občianskeho zákonníka, s dodatkom alebo odchýlkou od ponuky alebo týchto VOP, nie je prijatím ponuky na uzavretie zmluvy, ani keď podstatne nemení podmienky ponuky, resp. týchto VOP.
  6. Ustanovenia odchylné od týchto VOP je možné dojednať v rámcovej kúpnej zmluve a/alebo v jednotlivej kúpnej zmluve, a to vždy iba v písomnej forme. Odchylné dojednania v rámcovej kúpnej zmluve a/alebo – v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.
  7. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je aj reklamačný poriadok, ktorého znenie sa nachádza na adrese www.guttashop.cz/reklamacni-rad/ (ďalej len „reklamačný poriadok“), ktorý upravuje podrobný postup na uplatnenie nárokov kupujúceho z vadného plnenia. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s reklamačným poriadkom pred objednaním tovaru. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci vyjadruje súhlas s VOP a reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený. V prípade rozporu medzi ustanoveniami VOP a reklamačného poriadku týkajúcimi sa reklamácie vadného plnenia majú prednosť ustanovenia reklamačného poriadku.
 2. Uzavretie kúpnej zmluvy
  1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká spravidla na základe uzavretia samostatnej písomnej rámcovej kúpnej zmluvy (ďalej len „rámcová kúpna zmluva“) a následná spolupráca bude prebiehať prostredníctvom uzatvárania jednotlivých kúpnych zmlúv, na základe ktorých, bude predávajúci dodávať kupujúcemu tovar v rozsahu a za podmienok dohodnutých v jednotlivých kúpnych zmluvách, resp. záväzných objednávkach (ďalej „objednávka“ alebo „kúpna zmluva“). Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom potom vzniká priamo na základe uzavretia kúpnej zmluvy, kedy sa rámcová kúpna zmluva neuzatvára.
  2. Objednávku, ktorú je oprávnený urobiť iba kupujúci, je možné urobiť iba v písomnej forme alebo zaslaným e-mailom na adresu objednávky@gutta.cz, popr. automatizovaným elektronickým systémom (EDI, API).
  3. Jednotlivá kúpna zmluva podľa príslušnej objednávky je uzatvorená v okamihu potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho, ktoré môže byť urobené e-mailom alebo inou vhodnou formou. Až do okamihu potvrdenia objednávky nie je predávajúci objednávkou nijako viazaný.
  4. Každá objednávka musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
   1. identifikačné údaje kupujúceho (meno či obchodná spoločnosť, sídlo, miesto podnikania či bydliska, IČO, príp. DIČ), kontaktný e-mail či telefón na kupujúceho,
   2. presnú špecifikáciu druhu a množstva tovaru vr. merných jednotiek,
   3. spôsob a miesto dodania tovaru (osobný odber, doprava zabezpečená predávajúcim, doprava zabezpečená kupujúcim atď.), vrátane jednoznačného určenia oprávnenej osoby na prevzatie tovaru,
   4. požadovaný termín dodania tovaru,
   5. číslo objednávky, dátum a podpis objednávky s čitateľným uvedením mena a funkcie podpisujúcej osoby.
   6. Pri absencii vyššie uvedených údajov nemusia byť predávajúceho údaje nad rámec vyššie uvedených, nepovažuje sa objednávka za platnú, resp. nie je na ňu nazerané ako na návrh kúpnej zmluvy.
   7. V prípade, že predávajúci nebude môcť dodať kupujúcemu všetok tovar uvedený v objednávke, pretože nie je skladom, predávajúci prostredníctvom elektronickej pošty (prípadne iným vhodným spôsobom) dojedná s kupujúcim zmenu rozsahu objednávky, popr. zmenu termínu dodania tovaru.
   8. Vzniknutú kúpnu zmluvu je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak.
   9. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku na účely uzatvárania kúpnej zmluvy, pričom náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití týchto komunikačných prostriedkov na diaľku (napr. náklady na internetové pripojenie) si hradí kupujúci sám.
 3. Cena tovaru, spôsob jej úhrady, náklady spojené s dodaním tovaru
  1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za tovar dodaný na základe kúpnej zmluvy kúpnu cenu. Kúpna cena za tovar bude stanovená v súlade s cenami podľa aktuálneho cenníka predávajúceho. Ku kúpnej cene bude vždy pripočítaná DPH v zákonnej výške.
  2. V prípade objednania neštandardného tovaru (tzn. tovaru mimo štandardnej hmotnosti a rozmerov podľa platného cenníka, napr. prírezy) je predávajúci oprávnený pred dodaním tovaru požadovať od kupujúceho zálohu vo výške celkovej kúpnej ceny.
  3. V cene za tovar nie sú započítané náklady na neštandardné zabalenie ani náklady na doručenie tovaru, ak nebude týmito VOP alebo medzi stranami dohodnuté inak. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu spoločne s cenou za tovar aj náklady spojené s nadštandardným zabalením a dodaním tovaru, a to v súlade s kúpnou zmluvou.
  4. Ak dodáva predávajúci tovar na europaletách, je za každú takú paletu kupujúci povinný zaplatiť čiastku vo výške 500,- Kč bez DPH. Na základe požiadavky kupujúceho je predávajúci povinný odkúpiť europaletu podľa predchádzajúcej vety za kumulatívneho splnenia nasledujúcich podmienok:
   1. Ponuka na spätný odkup bude zo strany kupujúceho uskutočnená najneskôr do 180 dní od doručenia tovaru.
   2. Kúpna cena bude predstavovať 450,- Kč bez DPH za 1 ks europalety, pričom na celkovú čiastku vystaví kupujúci faktúru so všetkými zákonnými náležitosťami a splatnosťou 30 dní, pričom k nej pripojí informácie o dátume dodania tovaru.
   3. Europalety nesmú vykazovať známky poškodenia a musia zodpovedať príslušnej norme.
   4. Kupujúci na svoje náklady zaistí dopravu europaliet do miesta určeného predávajúcim.
  5. Množstvo europaliet v obehu podľa predchádzajúceho odseku eviduje predávajúci.
  6. Cenu tovaru a prípadne náklady spojené s neštandardným zabalením a dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy je kupujúci oprávnený uhradiť predávajúcemu nižšie uvedenými spôsobmi:
   1. v hotovosti či bezhotovostne kartou,
   2. na základe vystavenej proforma faktúry,
   3. platbou na faktúru.
  7. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s platením, je Spoločnosť oprávnená požadovať zákonné úroky z omeškania z dlžnej čiastky. Popri povinnosti zaplatiť uvedené úroky z omeškania či prípadnú zmluvnú pokutu má Spoločnosť nárok na náhradu prípadnej škody, vzniknutej Spoločnosti v dôsledku omeškania s platením zo strany kupujúceho, a to aj čo do výšky úrokov z omeškania či zmluvnú pokutu nepresahujúcu.
  8. Kupujúci je oprávnený do 7 dní od doručenia vrátiť bez zaplatenia faktúru, pokiaľ táto neobsahuje náležitostí všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ak bude vystavená v rozpore s podmienkami dojednanými v zmluve. V danej súvislosti musí kupujúci uviesť na e-mailovú adresu reklamace@gutta.cz dôvody, pre ktoré faktúru vracia. Predávajúci je povinný podľa povahy nesprávnosti predmetnú faktúru opraviť alebo nanovo vyhotoviť. Vrátenie faktúry nemá vplyv na plynutie lehoty splatnosti podľa pôvodnej faktúry.
  9. Záväzok kupujúceho uhradiť cenu za tovar je splnený okamihom pripísania čiastky zodpovedajúcej cene za tovar na účet predávajúceho, prípadne okamihom zloženia hotovosti v pokladni predávajúceho.
  10. Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy či zaplatenie celej kúpnej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
  11. Do úplného zaplatenia ceny tovaru je tovar výlučným vlastníctvom predávajúceho.
  12. Uhradením celej kúpnej ceny tovaru nadobúda kupujúci vlastnícke právo k tovaru.
  13. Spoločnosť môže kupujúcemu poskytnúť zľavy alebo rabaty. Na zľavu ani rabat nie je priamy nárok.
  14. Kupujúci nie je oprávnený započítavať akékoľvek svoje nároky oproti nárokom Spoločnosti na úhradu ceny tovaru.
 4. Vyššia moc
  1. Za okolnosti vyššej moci, ktoré môžu mať vplyv na dohodnuté podmienky plnenia, sa považujú mimoriadne, objektívne neodvrátiteľné okolnosti, znemožňujúce splnenie povinností podľa jednotlivej kúpnej zmluvy, ktoré nastali po uzavretí kúpnej zmluvy a nemôžu byť odvrátené ako napr. živelné pohromy, štrajky, vojna, mobilizácia, povstanie, epidémia alebo iné nepredvídané a neodvrátiteľné udalosti.
  2. Zmluvná strana, u ktorej dôjde k okolnostiam vyššej moci, je oprávnená sa na vyššiu moc v súvislosti s plnením jednotlivej kúpnej zmluvy odvolať ihneď po jej vyskytnutí, za predpokladu jej oznámenia druhej zmluvnej strane.
  3. Povinnosti zmluvných strán dané jednotlivou kúpnou zmluvou (vrátane termínu dodávky tovaru) sa počas trvania okolností vyššej moci dočasne prerušujú.
  4. Pokiaľ sa plnenie jednotlivej kúpnej zmluvy stane pod vplyvom zásahu vyššej moci zo strany predávajúceho za pôvodných podmienok uvedených v objednávke nemožné, je predávajúci oprávnený domáhať sa od druhej strany obnovenia rokovaní o zmluve.
 5. Dodanie tovaru
  1. Predávajúci sa zaväzuje splniť svoj záväzok a dodať tovar v lehote do piatich (5) pracovných dní po potvrdení objednávky, resp. uzavretí kúpnej zmluvy, ak nie je dohodnuté inak.
  2. Možnosti dodania tovaru sú v súlade s kúpnou zmluvou nasledujúce:
   1. prevzatie v sídle či v prevádzke predávajúceho,
   2. zaslanie tovaru predávajúcim prostredníctvom dohodnutého dopravcu v rámci Českej republiky,
   3. doručenie tovaru za odplatu priamo predávajúcemu, pokiaľ to v konkrétnom prípade predávajúci ponúkne.
  3. Tovar je dodaný okamihom prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním splnomocnenou osobou, alebo odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu tovaru pre kupujúceho.
  4. V prípade doručovania tovaru do iného miesta, než je sklad či prevádzka predávajúceho, vzniká predávajúcemu nárok na zaplatenie nákladov na dopravu do miesta určenia vo výške podľa podmienok stanovených na webových stránkach e-shopu: www.guttashop.cz. V prípade márneho pokusu o doručenie tovaru vzniká predávajúcemu popri nároku na zaplatenie nákladov na dopravu do miesta určenia tiež nárok na paušálnu úhradu nákladov na spätnú dopravu tovaru vo výške podľa podmienok stanovených na webových stránkach e-shopu: www.guttashop.cz, a to aj v prípade, že kupujúcemu vznikol nárok na dopravu zadarmo. Za márny pokus o doručenie bude považovaná situácia, kedy tovar v mieste doručenia nebude kupujúcim prevzatý, a to či už z dôvodu neprítomnosti, bezdôvodného odmietnutia prevzatia alebo z iného dôvodu na strane kupujúceho. Úhradu nákladov je kupujúci povinný vykonať na základe faktúry, vystavenej predávajúcim.
  5. V prípade, ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko spojené s výberom spôsobu dopravy a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
  6. Pri odovzdaní tovaru kupujúci potvrdí dodací list, prípadne aj prepravný list dopravcu v prípade dodania tovaru prostredníctvom dopravcu. Tieto listiny sú dokladom o dodaní tovaru pri riešení prípadných sporných dodávok.
  7. Kupujúci je povinný identifikovať sa pri dodaní platným dokladom totožnosti. V prípade, že kupujúcim je právnická osoba, je povinný sa takto identifikovať zástupca tejto právnickej osoby a je povinný preukázať splnomocnenie zastupovať v predmetnej veci právnickú osobu. V prípade, že totožnosť nebude preukázaná, nie je predávajúci povinný tovar dodať a ide o porušenie povinností na strane kupujúceho.
  8. Lehotu na dodanie tovaru je možné zo strany predávajúceho jednostranne predĺžiť v prípade omeškania dodávateľov s dodávkou objednaného tovaru. O predĺžení bude kupujúci vždy s dostatočným predstihom informovaný. Lehota dodania tovaru bude predĺžená aj o dobu trvania okolností spôsobených vyššou mocou, pre ktoré dodávku nebude možné v dohodnutej lehote realizovať.
  9. Kupujúci je povinný pri preberaní riadne skontrolovať dodaný tovar a prípadné rozdiely v množstve a kvalite zaznamenať do dodacieho, prípadne aj prepravného listu a bezodkladne emailom zaslať na adresu reklamace@gutta.cz a oznámiť predávajúcemu. Rovnako aj všetky zjavné vady zistené pri preberaní tovaru napr. poškodený obal – treba uviesť priamo do týchto listín.
  10. Kupujúci je povinný zaistiť na svoje náklady likvidáciu nevratných obalov tovaru. Ak má kupujúci u predávajúceho splatné finančné záväzky, je predávajúci oprávnený prerušiť dodanie tovaru až do úplnej úhrady záväzkov kupujúcim, a to aj v prípade už skôr potvrdených objednávok, resp. kúpnych zmlúv.
  11. Počas tejto doby nie je predávajúci v omeškaní s plnením svojich záväzkov. Termín predávajúceho týkajúci sa dodania tovaru, ktorý bol prerušený z vyššie uvedených dôvodov, sa predlžuje o dobu do uhradenia splatných záväzkov. V prípade, že kupujúci neuhradí svoje splatné záväzky predávajúcemu v lehote do 30 dní, je predávajúci oprávnený od kúpnych zmlúv, pri ktorých je prerušený termín dodania tovaru, a kúpnej zmluvy vo vzťahu ku ktorej je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny, odstúpiť.
 6. Práva z vadného plnenia
  1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom odoslania tovaru predávajúcim kupujúcemu (okamihom odovzdania tovaru na prepravu), a to aj v prípade úhrady dopravy predávajúcim. V ostatných prípadoch prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim.
  2. Kupujúci je povinný tovar používať a spracovávať riadne v súlade so skladovacími podmienkami a dobami použiteľnosti tovaru, obvyklým spôsobom ich ošetrovať podľa pokynov výrobcov. Reklamácia vád spôsobených nesplnením týchto podmienok nemôže byť uznaná.
  3. V prípade, že kupujúci predáva tovar svojim zákazníkom, zaväzuje sa prezentovať tovar v súlade s dokumentáciou k tovaru prijatou od predávajúceho, oznamovať svojim zákazníkom akosť a vlastnosti tovaru predávajúcim a výrobcom popisované. Kupujúci sa zaväzuje oboznámiť svojich zákazníkov s dobou použiteľnosti tovaru a s prepravnými a skladovacími podmienkami.
  4. V prípade, že na strane kupujúceho je spotrebiteľ, vzťahuje sa na tovar záruka v trvaní dvoch rokov podľa § 2165 Občianskeho zákonníka.
  5. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
  6. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu bez vád. Pokiaľ je plnené vadne, kupujúci má práva z vadného plnenia.
  7. Právo kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.
  8. Kupujúci oznámi predávajúcemu akúkoľvek zistenú vadu, vrátane vady skrytej bez zbytočného odkladu, odkedy ju mal a mohol zistiť. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo z vady si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu potom. Ak si kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy. Vykonanú voľbu potom nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho zmeniť. To neplatí, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.
  9. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu na použitie či montážnych podmienok. S návodom na použitie a podmienkami montáže je kupujúci povinný vždy sa oboznámiť pred prvým použitím tovaru.
  10. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.
  11. Podrobný postup pri uplatnení nárokov kupujúceho z vadného plnenia (reklamácie) je stanovený v reklamačnom poriadku, ktorého aktuálne znenie sa nachádza na adrese http://www.guttashop.cz/reklamacni-rad/.
 7. Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov
  1. Informácie o kupujúcich (ktorí sú fyzickými osobami) sú uchovávané najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR") v spojení so zákonom č. 110/2019 Sb., o spracovaní osobných údajov, v platnom znení.
  2. Predávajúci vykonáva spracovanie osobných údajov, pretože je to nevyhnutné na splnenie rámcovej kúpnej zmluvy a/alebo jednotlivej kúpnej zmluvy (alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím takejto zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na plnenie verejnoprávnych povinností predávajúceho a spracovanie na marketingové účely.
  3. Správcom osobných údajov je predávajúci, tj. spoločnosť GUTTA ČR – Praha spol. s r.o., IČO: 25771001, so sídlom Praha 6, Na Dlouhém lánu 41/508, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 68715 (na účely tohto článku predávajúci ďalej len ako „správca“). Správca nevymenoval poverencov na ochranu osobných údajov.
  4. Právnym základom spracovania osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné na:
   1. splnenie zmluvy medzi kupujúcim a správcom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takej zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR;
   2. splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä, avšak nie iba zákonom č. 235/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Sb., o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Sb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
   3. účely oprávneného záujmu správcu.
  5. Účelom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi kupujúcim a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenia práv zo zodpovednosti za vady, či vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takej zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom. Ďalším účelom je potom aj zasielanie obchodných oznámení a vykonávania iných marketingových aktivít správcom. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania, v zmysle čl. 22 GDPR. Na spracovanie osobných údajov pre uvedené účely nie je v súlade s GDPR potrebný súhlas kupujúceho.
  6. Osobné údaje boli získané priamo od kupujúceho a na uvedené účely sú spracovávané nasledujúce kategórie osobných údajov: adresné a identifikačné osobné údaje slúžiace na jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu subjektu údajov (názov subjektu, adresa trvalého pobytu/sídla, IČO, DIČ); údaje umožňujúce kontakt so subjektom (kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, emailová adresa a ďalšie), popr. aj opisné údaje (bankové spojenie), ak je to na stanovený účel nevyhnutné, a ďalšie údaje nevyhnutné na plnenie správcom uvedených účelov.
  7. Osobné údaje kupujúceho sú spracovávané zákonným, korektným a transparentným spôsobom, iba na stanovené účely, iba v nevyhnutnom množstve, iba na nevyhnutnú dobu na daňové účely, na ktoré sú spracovávané, za použitia technického a organizačného zabezpečenia osobných údajov.
  8. Osobné údaje kupujúceho budú spracovávané počas trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu potrebnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  9. Ďalšími príjemcami osobných údajov kupujúceho budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou jeho interného softvéru a ukladaním dát. Príjemcami osobných údajov kupujúceho spracovávaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje kupujúceho do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
  10. Spracovanie osobných údajov je vykonávané prostredníctvom výpočtovej techniky alebo manuálnym spôsobom, oboje však za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Na tento účel prijal správca technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, spracovaniu ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo kupujúceho na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.
  11. Za podmienok stanovených v GDPR má kupujúci právo požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz svojich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť osobných údajov. Pokiaľ kupujúci vznesie námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už jeho osobné údaje na tieto účely spracovávané. Pokiaľ by sa kupujúci domnieval, že spracovaním jeho osobných údajov bolo porušené alebo je porušované GDPR, má okrem iného právo podať sťažnosť na dozornom úrade. Kupujúci nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť; poskytnutie osobných údajov kupujúceho je však nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť. Svoje práva môže kupujúci uplatniť kontaktovaním správcu na vyššie uvedených kontaktných údajoch.
  12. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
 8. Zákaznícke recenzie
  1. V e-shopovom obchode Guttashop.cz a Guttashop.sk predávajúci neoveruje zákaznícke recenzie, ktoré sú uvedené pri produktoch, tzn. nezabezpečuje, aby zverejnená recenzia pochádzala od zákazníka, ktorý produkt skutočne použil alebo si ho zakúpil.
  2. Zákaznícke recenzie (produktov) predávajúceho na serveroch Heureka.cz, Zbozi.cz a Google.com sú overované podľa podmienok týchto platforiem.
 9. Povinnosti na úseku DPH
  1. Kupujúci, ktorý je platcom DPH, prehlasuje, že:
   1. nie je nespoľahlivým platcom v zmysle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH");
   2. bankový účet kupujúceho, na ktorý budú zo strany predávajúceho prípadne hradené platby v súvislosti s kúpnou zmluvou, je a bude účet, ktorý je fádne vedený v registri bankových účtov platcov DPH;
   3. neexistujú dôvody, na základe, ktorých by sa predávajúci stal alebo mohol stať ručiteľom za daňovú povinnosť kupujúceho vzniknutú z titulu DPH vyúčtovaného predávajúcim;
  2. Predávajúci je oprávnený zadržať čiastku DPH z prípadnej faktúry vystavenej kupujúcim v súvislosti s uzatvorenými zmluvami a VOP a uhradiť príslušnú platbu kupujúcemu bez takto zadržanej čiastky DPH predovšetkým v týchto prípadoch:
   1. Kupujúci sa stane nespoľahlivým platcom; alebo
   2. kupujúci požaduje vykonanie transakcie na iný bankový účet, než ten, ktorý je vedený v registri platcov DPH.
  3. Zadržanú čiastku DPH je predávajúci oprávnený uhradiť za kupujúceho na účet správcu dane podľa § 109a zákona o DPH alebo priamo kupujúcemu, pokiaľ bude zo strany kupujúceho preukázané, že jeho povinnosť v oblasti odvodu DPH bola riadne a včas splnená.
 10. sobitné a záverečné ustanovenia
  1. Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v lehote štrnástich dní (14) v prípade, ak je zmluva uzatváraná dištančným spôsobom alebo mimo obchodných priestorov predávajúceho. Lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim spotrebiteľom. Predávajúci bez zbytočného odkladu po prijatí odstúpenia kupujúcemu spotrebiteľovi oznámi v textovej podobe jeho prijatie.
  2. Ak odstúpi kupujúci spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich dní (14) od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od neho prijal. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, resp. náklady za vrátenie tovaru, ak nemôže byť tovar vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou, znáša kupujúci spotrebiteľ.
  3. Kupujúci spotrebiteľ nie je oprávnený spôsobom podľa ods. 1 tohto článku odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch upravených v § 1837 Občianskeho zákonníka.
  4. Spory z kúpnej zmluvy, vzniknuté medzi kupujúcim spotrebiteľom a predávajúcim, môžu byť riešené mimosúdnou cestou, a to v Českej obchodnej inšpekcii, IČO: 000 20 869, so sídlom Štěpánska 15, 120 00 Praha 2, internetová adresa www.coi.cz.
  5. Predávajúci v súlade s § 1820 ods. 1 písm. j) Občianskeho zákonníka oznamuje, že mimosúdne vybavovanie sťažností je vykonávané prostredníctvom kontaktných údajov predávajúceho, čím nie je vo vzťahu ku kupujúcemu spotrebiteľovi nijako dotknuté jeho právo riešiť spory zo zmluvy mimosúdnou cestou podľa predchádzajúceho odseku. Možnosti obrátiť sa na orgány dozoru upravujú príslušné právne predpisy, najmä zákon č. 64/1986 Sb. o českej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov.
  6. Ustanovenia odchylné od VOP je možné dojednať v rámcovej kúpnej zmluve alebo jednotlivej kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v rámcovej kúpnej zmluve a jednotlivej kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP. Odchylné dojednania v jednotlivej kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením rámcovej kúpnej zmluvy. Ustanovení VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej rámcovej kúpnej zmluvy, a teda aj jednotlivé kúpnej zmluvy, popr. sú vždy na webových stránkach predávajúceho: www.gutta.cz.
  7. Predávajúci je oprávnený tieto VOP jednostranne meniť a dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.
  8. Kupujúci v súvislosti s nim objednaným či zakúpeným plnením preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolnosti v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
  9. Nákupom kupujúci súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.
  10. Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
  11. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe uzavretej rámcovej kúpnej zmluvy a/alebo jednotlivej kúpnej zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Českej republiky českými súdmi.
  12. Zmluva je vždy uzatváraná v českom jazyku.
  13. Tieto VOP sú platné a účinné od 1. januára 2023

V Lotouši, dňa 1.1.2023

Náš web používa súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné na jeho fungovanie. S vaším súhlasom budeme používať aj ďalšie súbory cookies na lepšie zacielenie reklám a meranie návštevnosti. Podrobné informácie o cookies, vrátane informácií o odovzdávaní údajov o vašom správaní na webe partnerským reklamným sieťam nájdete v Informáciách o cookies.